ČlanstvoČlanstvo

Članarina v DVKT za leto 2018 znaša 40 Euro.
 
Ugodnosti, ki jih člani DVKT s plačilom članarine dobijo:

- po zaključenem Praktikumu II so člani DVKT lahko objavljeni na spletni strani DVKT na seznamu   slovenskih strokovnjakov, ki izvajajo VKT;
- možnost izposoje knjig in knjižničnega gradiva iz knjižnice DVKT;
- prejemanje strokovnih informacij s pomočjo spletne strani Društva;
- redna mesečna intervizija za vse, ki izpolnjujejo pogoje v procesu izobraževanja;
- znižana kotizacija na rednem, letnem strokovnem izpopolnjevanju, ki ga v tekočem letu organizira Društvo

 
Članarino poravnate po izdanem računu, ki vam ga pošljemo na Vaš domači naslov, ko ste potrdili po e-pošti, da še želite ostati član za tekoče leto, in sicer:
 
Naziv: DRUŠTVO ZA VEDENJSKO IN KOGNITIVNO TERAPIJO SLOVENIJE
(Skrajšano: Društvo za VKT Slovenije)
Cesta Ljubljanske brigade 23a
1000 Ljubljana
TTR: 02010-0092544077 (NLB.d.d.)
Sklic:
Namen: Članarina 2016
 
 
V Društvo se lahko včlanite s pristopno izjavo, ki jo najdete v zavihku "Dokumenti društva".
 
____________________________________________________________________________________
 
OPREDELITEV ČLANSTVA (Iz Statuta društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije):
 
4. člen: Člani
Članstvo je prostovoljno.
Redni člani lahko postanejo univerzitetni diplomirani psihologi in zdravniki, ki so končali usposabljanje ali se še usposabljajo za izvajanje kognitivnih in vedenjskih terapij.
Pridruženi člani so lahko tudi strokovnjaki, ki ne izpolnjujejo pogojev iz drugega odstavka tega člena, če jim ta status podeli upravni odbor.
Upravni odbor na predlog članov društva imenuje častne člane.
Posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz 2. in 3. odstavka tega člena, postane član na podlagi izpolnjene in podpisane pristopne izjave ter plačane članarine.
Z vpisom v register članov pridobi član društva vse pravice in dolžnosti, ki jih imajo člani na podlagi tega statuta.
 
5. člen: Pravice članov
Pravice rednih članov so:
- voliti in biti voljen v vse organe,
- sodelovati v vseh organih,
- dajati pobude in predloge za izboljšanje dela društva,
- ostale pravice, ki izhajajo iz zadnjega odstavka tega člena.
 
Pravice rednih, pridruženih in častnih članov so:
- pravica do udeležbe na izobraževanjih v skladu z vstopnimi kriteriji za posamezni modul izobraževanja, ki jih organizira društvo,
- pravica do pomoči društva v zvezi s strokovnimi vprašanji.
- prejemanje strokovnih informacij, ki jih izdaja društvo.
 
6. člen: Dolžnosti članov
Dolžnost rednih članov je:
- aktivno sodelovanje v organih, v katere so imenovani
Dolžnosti rednih in pridruženih članov so:
- izpolnjevanje in upoštevanje vseh aktov društva in odločitev, sprejetih na sejah organov društva,
- redno plačevanje članarine,
- redno obveščanje društva o vseh spremembah podatkov, ki so potrebni za vodenje registra članov.
 
7. člen: Prenehanje članstva
Redno članstvo v društvu preneha z izstopom, z izključitvijo ali s smrtjo člana.
Pridruženo članstvo v društvu preneha z izstopom, z izključitvijo ali s smrtjo člana.
Član lahko izstopi s pisno izjavo predsedniku, da ne želi biti več član.
Član je lahko iz društva izključen, če s svojim vedenjem grobo krši strokovna in etična pravila.
Izključitev s prenehanjem članstva se izvede na podlagi dokončnega sklepa častnega razsodišča.

Drustvo-vkt.org © 2023 - vse pravice pridržane - all rights reserved
 
Izdelava strani v sodelovanju z inštrukcije, inštrukcije matematike, inštrukcije angleščine, inštrukcije fizike, inštrukcije kemije, jezikovni tečaji, tečaji angleščine, tečaji nemščine, tečaji francoščine, rešene vaje, rešene naloge, vaje in naloge z rešitvami